Missie

Op Curaçao hebben ouders recht op onderwijs voor hun kinderen in overeenstemming met hun godsdienst of levensovertuiging. Dit recht is opgenomen in artikel 21 van de nieuwe staatsregeling van het Land Curaçao. Het omvat de vrijheid van richting van het bijzonder onderwijs en de vrijheid van ouders om, op welke godsdienstige of levensbeschouwelijke grondslag dan ook, scholen op te richten en in te richten of cursussen te organiseren. Het RKCS ontleedt haar bestaansrecht aan het geven van onderwijs op basis van de katholieke grondslag.

Onze missie luidt ook als volgt:
Als enig katholiek schoolbestuur op Curaçao bieden wij onderwijs aan kinderen en jongeren op basis van het katholieke geloof. Het katholieke geloof is de inspiratiebron voor alles wat we doen.
De Stichting R.K. Centraal Schoolbestuur heeft als doel:
De behartiging van de belangen van onderwijs en opvoeding in rooms katholieke geest.

Daarbij zijn de volgende kernwaarden, zoals uitgedragen door Jezus Christus, leidend, te weten:

  • Liefde uitgedrukt in Zorgzaamheid en Aandacht
  • Saamhorigheid en Medeleven
  • Respect en Eerlijkheid (integriteit)
  • Passie en Verantwoordelijkheid
  • Vertrouwen en Zelfvertrouwen
  • Harmonie, Waardering en Voortreffelijkheid

Iedereen die verbonden is aan een school van het RKCS of het hoofdkantoor, werkt vanuit onze missie en kernwaarden. Dezen vormen immers het fundament, waarop wij het onderwijs binnen onze scholen en het werk binnen onze organisatie baseren. Onze missie en kernwaarden veranderen niet, maar de omstandigheden om deze missie te realiseren zullen de komende jaren ingrijpend veranderen. Nieuwe ontwikkelingen en inzichten zullen meer inzet en investeringen van de organisatie vragen, terwijl de begroting van het schoolbestuur ook in de nabije toekomst onder grote druk zal komen te staan ten gevolge van bezuinigingen en krimpende leerlingaantallen. Scholen staan nu eenmaal niet los van de samenleving.

Stichting R.K. Centraal Schoolbestuur - © 2023