Managementmodel

Het RKCS hanteert vanaf 2011 het INK- managementmodel voor de formulering van de strategieën en resultaten in haar organisatie en scholen. Aan de basis van het INK- managementmodel ligt een visie op het leren excelleren en verbeteren van organisaties. Het INK- managementmodel legt namelijk nadruk op een continu en cyclisch proces van schoolontwikkeling en organisatieontwikkeling. Om een excellente organisatie of school te worden, dient continue verbetering van de schoolpraktijk of de werkpraktijk in al haar facetten (organisatie en resultaatgebieden) steeds centraal te staan. Het stellen van prioriteiten, meet- of ijkpunten zijn daarbij essentieel.

Het voor het onderwijs aangepast INK-managementmodel is opgebouwd uit tien aandachtsgebieden: zes beleid/organisatiegebieden en vier resultaatgebieden.  In onderstaand figuur zijn de gebieden uitgebeeld met voorbeelden van bijbehorende activiteiten. In de resultaatgebieden (blauwe gedeelte) worden de behaalde resultaten aangegeven. Via het proces van leren en verbeteren vindt er terugkoppeling plaats van de resultaten naar de organisatiegebieden (PDCA- of PDSA-cyclus-, Plan Do Check/Study Act). De zes beleid/organisatiegebieden zijn visie en beleidsvorming, leiderschap, personeel, cultuur en schoolklimaat, middelen en voorzieningen en onderwijsleerproces/ ondersteunende processen. De vier resultaatgebieden zijn waardering door klanten/leveranciers, waardering door medewerkers, waardering door de maatschappij en de eindresultaten.

 

Stichting R.K. Centraal Schoolbestuur - © 2023