Klachten

De procedure klachtenregistratie en behandeling wordt gestart naar aanleiding van de verplichting conform de Onderwijswetgeving FO, artikel 18:

“Ouders en personeelsleden hebben het recht om bij de Klachtencommissie van het RKCS een klacht in te dienen over de beslissingen en gedragingen van het bevoegd gezag of het personeel. Hieronder valt ook het nalaten van gedragingen of het niet nemen van beslissingen”.

Door middel van klachtenregistratie en behandeling én het maken van analyses van de informatie die uit klachtenregistratie en behandeling naar voren komt, kunnen knelpunten in de beleidsuitvoering zichtbaar worden gemaakt en kan gericht worden gestuurd op verbeteringen. Door de klachtenprocedure ontvangt de school op eenvoudige wijze signalen die haar kunnen ondersteunen bij het verbeteren van het onderwijs en van de goede gang van zaken op school. Indien passende maatregelen worden getroffen, zal de kwaliteit van het werk toenemen waardoor het aantal klachten zal afnemen.

Alle scholen die resorteren onder het RKCS beschikken over deze procedure en een klachtenformulier. De procedure en een klachtenformulier is op te vragen via klachten@rkcs.org of door een brief te sturen naar Het Rooms Katholiek Centraal Schoolbestuur, t.a.v. De Klachtencommissie, Julianaplein 23. Tel 4652212, toestel 106. Klik hier voor het klachtenformulier: Nederlands en Papiamentu.

Bent u tevreden over de afhandeling van een klacht? Heeft u suggesties voor de toekomst over de afhandeling van klachten? Laat het ons weten.

De klachtenprocedure van het RKCS IS per 1 februari 2011 vastgesteld en per 1 maart 2011 operationeel.

Stichting R.K. Centraal Schoolbestuur - © 2023