Identiteit

Leerlingen groeien tegenwoordig in een tijd met ongekende vrijheden, baanbrekende ontdekkingen, snel op elkaar volgende ontwikkelingen en nieuwe inzichten. Hoe kunnen leerlingen binnen het onderwijs ondersteund worden om de katholieke waarden en normen te begrijpen, te waarderen en te integreren in hun leven? Hoe kunnen scholen een betere uitdrukking geven aan de rooms-katholieke identiteit in deze tijd? Hoe kunnen scholen ervoor zorgen dat leerlingen een verbinding maken tussen de kennis en inzichten die zij opdoen en hun geloof? Hoe kan de driehoek: thuis – school – parochie versterkt en onderhouden worden? Welke rol moeten de geestelijken, de docenten en de ouders daarbij spelen?

Deze vragen worden in onze scholen steeds vertaald in concrete acties, waarbij de essentie van de rooms-katholieke identiteit omschreven wordt. De katholiciteit van een school komt niet slechts tot uiting in het onderricht bij het vak godsdienstleer, maar wordt uitgedrukt in de cultuur en het schoolklimaat, in waarden en normen, in symbolen, rituelen en geloofsuitingen, in de houding en gedrag van het personeel, het curriculum en binnen- en buitenschoolse activiteiten.

Stichting R.K. Centraal Schoolbestuur - © 2023