Doelstelling

De Stichting R.K. Centraal Schoolbestuur heeft als doel:

behartiging van de belangen van onderwijs en opvoeding in Rooms Katholieke geest.
Onder onderwijs en opvoeding in Rooms-katholieke geest verstaat de Stichting een onderwijs en opvoeding tezamen genomen een vorming, die de leerlingen in staat stelt, voldoende kennis en inzicht en met name de juiste waardering en motivatie te verwerven, wat betreft godsdienstige zaken en waarden vanuit katholieke standpunt.
Het gaat hierbij niet slechts om het vak godsdienstleer, alsof de katholieke school zich slechts daardoor zou onderscheiden van een niet-katholieke. Het gaat om een vorming waarbij de godsdienstige dimensie van het leven wordt erkend, gerespecteerd, voorgehouden en voorgeleefd. De invloed die de leerkracht heeft op de leerling, staat niet los van zijn levensbeschouwelijke instelling. Integendeel. Het is juist deze houding, die de aard van zijn invloed bepaalt.
De katholiciteit van een school dient dus tot uiting te komen niet slechts in het onderricht bij het vak godsdienstleer, maar ook doordat directie en leerkrachten in binnen- en buitenschoolse activiteiten zoveel mogelijk bevorderen, dat de leerlingen de godsdienstige dimensie van het leven onderkennen en waarderen.
De Stichting streeft naar verwezenlijking van haar doel door o.a. het oprichten en besturen van scholen door onderwijzers aan te stellen die onderwijs geven in R.K. geest.
Stichting R.K. Centraal Schoolbestuur - © 2023