Bekostiging

Het R.K. Onderwijs op Curaçao is in een protocol van augustus 1976 met het Eilandgebied Curaçao overeengekomen dat voor het R.K. kleuter, basis en speciaal onderwijs geen geldelijke bijdragen meer gevraagd zullen worden aan de ouders van leerlingen en dat het Eilandgebied zorg zal dragen voor alle financiën ter bekostiging van deze vormen van onderwijs.

Het funderend onderwijs op alle katholieke scholen is sindsdien volkomen kosteloos voor de ouders.
Hoewel het R.K. Onderwijs via de subsidie van de overheid over financiële middelen kan beschikken om het onderwijs op al haar scholen draaiende te houden, doet zich toch wel de behoefte voelen aan ruimere financiële armslag om noodzakelijke hervormingen en aanpassingen in het onderwijs door te voeren en moderne bedrijfsvoering mogelijk te maken.

Met name is het gemis voelbaar van de geestelijken die in vroegere jaren het specifiek katholieke karakter aan het onderwijs gaven. Een geestelijk adviseur of een team speciaal belast met de ideologische vormgeving van het katholiek onderwijs, benevens één of meer sociaalwerkers ten dienste van de leerkrachten bij het katholiek onderwijs op Curaçao, behoren tot de vrome wensen van het R.K. Centraal Schoolbestuur. Het ontbreken van financiële middelen vormt vooralsnog een beletsel.

Stichting R.K. Centraal Schoolbestuur - © 2023