20 januari 2020 herdenking en viering 50 jarig bestaan van het R.K Centraal Schoolbestuur

Jubileum Conferentie: Doors to the future: “Na kabuya bieu nos t’ei konopá un nobo”

De Stichting Rooms Katholiek Centraal Schoolbestuur bestond op 29 december 2019, 50 jaar. Dit gouden jubileum zal herdacht en gevierd worden op 20 januari 2020 met de organisatie van een bijzondere jubileum conferentie. Op deze dag zullen alle RK scholen gesloten zijn.

Het schoolbestuur organiseert al sinds 1999 tot 2018, aan het begin van elk schooljaar een startconferentie. Deze conferenties hadden tot doel een bijdrage te leveren aan de professionalisering, deskundigheidsbevordering of kennisverwerving van haar personeelsleden. De thema’s van deze conferenties waren gericht op lokale sociaal educatieve onderwerpen of internationale ontwikkelingen op het gebied van onderwijs die verder uitgediept werden door veelal lokale deskundigen die daar ook workshops bij verzorgden. De nadruk van de conferenties lag op het het aanbieden en verdieping van kennis.

Ter gelegenheid van het 50 jarige jubileum van het schoolbestuur is het de bedoeling om een geheel andere invulling te geven aan de voorgenomen conferentie. Professionalisering, deskundigheidsvorming en kennisverwerving staan weer centraal, maar de conferentie wordt ingericht als een “Discovery Hunt”. Dit houdt in dat 1200 personeelsleden in teams van 4 deelnemers – elk team in 1 auto – een lijst van opdrachten dient uit te voeren. Deze opdrachten zijn gericht op de educatie gebieden (vakgebieden) van de diverse onderwijssoorten en hebben als raakvlak de geschiedenis van het R.K. Schoolbestuur, de normen en waarden waar het RK Schoolbestuur voor staat en wat het katholiek onderwijs gedurende haar bestaan heeft betekend voor de gemeenschap van Curaçao gedurende de afgelopen 50 jaren. De organisatie en invulling van deze Discovery Hunt is in handen van Dhr. Chehadi Eddine die dergelijke evenementen voor diverse lokale bedrijven al met succes heeft georganiseerd.

De Discovery Hunt is zodanig ingericht dat er een beroep wordt gedaan op de personeelsleden om zelf de nieuwe principes van het nieuwe leren in de praktijk te brengen. Gedacht moet worden aan zelfstandig leren, oplossingsgericht denken, coöperatief leren, inschakelen van creativiteit als middel om problemen op te lossen, leren in groepen, gebruik maken van elkaars sterke competenties en het in praktijk brengen van de normen en waarden die de grondslag zijn van de leeromgeving van onze katholieke scholen.

Een essentieel kenmerk van deze conferentie is dat van de deelnemers verwacht wordt dat zij de verwerking van de opdrachten via dataverkeer opslaan hetzij via tekst of beeld en dat het resultaat van elk deelnemersteam digitaal naar een centraal punt worden doorgevoerd.

De officiële opening van de conferentie vindt plaats in 3 parochiekerken c.q. parochiehuizen. Namelijk de parochies van Suffisant, Steenrijk en Groot Kwartier. De gemeenschap kan de conferentie volgen via een special uitzending van de lokale televisiestations. Na de openingstoespraken van de Bisschop van Willemstad Mgr. Luis Secco, de voorzitter van de Stichting Dr. Ashley Duits en de directeur van het schoolbestuur Mevr. Lisette van Lamoen-Garmers wordt het startschot gegeven voor de Discovery Hunt.

Het RK Schoolbestuur wil de gehele gemeenschap bedanken voor het vertrouwen en hun bijdrage aan het katholiek onderwijs.

L.Van Lamoen-Garmers

Stichting R.K. Centraal Schoolbestuur - © 2022