LK - info

Home Omhoog

 

Augustus 2008 

Beste collega’s

Un bon bini op onze mooie school, Ancilla Domini.

Voor u ligt het informatieboekje van onze school, waarin de informatie over de school is opgenomen om u op weg te helpen binnen deze organisatie.

 Ancilla Domini is een VSBO school voor de leerjaren 3 en 4. Wij hebben twee sectoren, te weten Zorg en Welzijn, met het programma Verzorging Algemeen, en Economie, met het programma Administratie & Commercie.

In beide sectoren bieden wij de leerwegen PBL en PKL aan en in de sector Zorg en Welzijn bieden wij ook de leerweg TKL aan.

 In de huidige maatschappij wordt verwacht dat leerlingen steeds zelfstandiger kunnen werken en het is dus heel belangrijk dat zij aan hun persoonlijke ontwikkeling werken. Daarbij hebben zij uw steun hard nodig.

Het contact tussen school, ouders en leerling is daarom ook heel belangrijk, zodat door inzet en motivatie van ons allen de doelen bereikt kunnen worden die de leerling voor zichzelf gesteld heeft.

 Door het bundelen van onze kwaliteiten/kracht kunnen wij de leerlingen begeleiden en opleiden tot zelfstandigheid, zodat zij zich staande kunnen houden in de snel veranderende maatschappij.

 Daarnaast staan wij als team samen sterk door deze bundeling van kwaliteiten en kracht en door elkaar met raad en daad bij te staan wordt onze zware taak een stukje lichter. 

De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan zowel S.O.P. als de herformulering van de visie en missie. Als team is de laatste hand gelegd aan beiden als opening van het nieuwe schooljaar, zodat we vanaf nu in deze geest verder gaan. 

Hopi forsa, bendishon, pasenshi i éksito pa e aña eskolar aki. 

Yolande Maria-van Erven

Schoolleider

 VISIE & MISSIE

 

Op 5 augustus 2008 is de laatste hand gelegd aan de herformulering van de visie & missie van de school.

Dit is het eindresultaat en we kunnen er trots op zijn dat we als team in een korte tijd zo’n prachtig resultaat kunnen neerzetten.

 

Het is geweldig dat we dit aan het begin van het nieuwe schooljaar gelijk kunnen meenemen in dit informatieboekje.

 VISIE:

 Ancilla Domini is een katholieke VSBO die de leerlingen op een deskundige en professionele manier, samenwerkend met alle belanghebbenden, opleidt en begeleidt  tot zelfstandigheid en verantwoordelijkheid zodat zij aansluiting hebben op een goede toekomst.

 MISSIE: 

Wij realiseren onze visie met name door:

bullet Managementkwaliteit
bullet Teamkwaliteit
bullet Professionele cultuur
bullet Goed georganiseerd en “up to date” te zijn
bullet Collegialiteit
bullet Het in ons werk laten zien van onze gemeenschappelijke waarden en normen, en elkaar tot voorbeeld te dienen
bullet Het scheppen van de juiste voorwaarden:

-         voldoende en adequate materialen en middelen

-         duidelijke regels en sancties

-         voorlichtingen en lezingen voor de leerlingen om zich goed voor te bereiden op hun toekomst (vervolgopleiding of anderszins)

 SLOGAN:

 “Samen werken aan de toekomst”

 

DE SCHOOLORGANISATIE

 Het Team van Ancilla Domini bestaat uit:

 Schoolleider:          Mw. Y. Maria-van Erven

Adjunct:                 vacant 

IB’er:                     Mw. N. Nepomuceno 

Sectorcoördinatoren:

Economie:              Mw. A. Boelijn

Zorg en Welzijn:     Mw. M. Fraai-Rojas

 

Decaan:                 Mw. E. Ustasia 

Stagecoördinator:

Economie:              Mw. A. Boelijn

Zorg en Welzijn:     Mw. C. Martina-Bombeek

 

RT’er:                    Mw. G. Kook-Josepha 

ICT coordinator:     Mw. A. Dicke  

Mentoren en vakleerkrachten: 

AF      Mw. E. Alfonso                 Nederlands, Intervisie, mentor klas 4V6

AL      Mw. S. Albertus                Godsdienst, mentor klas 3V3

AN     Mw. M. Allen-MacDonald   Mens & Maatschappij, mentor klas 4V4

BA      Dhr. B. Baidjnath              Biologie, Nask2

BO     Mw. A. Boelijn                  Administratie & Commercie, Economie,

mentor klas 3A2

BU      Mw. G. Burk-Pieter            Informatica, Administratie & Commercie,

DA     Mw. A. van Dams             Nederlands, mentor klas 3V2

DE      Mw. G. Deforche-Smit       Engels

DI      Mw. A. Dicke                    CAV, mentor klas 3A1

FR      Mw. M. Fraai-Rojas           Zorg & Welzijn, mentor klas 4V1

KO     Mw. G. Kook                    Mens en Maatschappij, Studieles

LW     Mw. S. Lewis-Nieuw          CAV

MA     Mw. Z. Margarita               Wiskunde, mentor klas 4V5

MB     Mw. C. Martina-Bombeek   Zorg & Welzijn

MR     Dhr. E. Martier                  Papiaments, mentor klas 4V2

NP      Mw. N. Nepomuceno         Administratie & Commercie, Economie

                                                mentor klas 4A2

RD     Dhr. J. Rodriquez              Gymnastiek, mentor klas 3V1

RI      Dhr. A. Ricardo                Administratie & Commercie, Economie

                                                mentor klas 4A1

RO     Mw. R. Rombley-Martiena  Zorg & Welzijn, mentor las 4V3

SA      Mw. R. Soliana                 Papiaments

US      Mw. E. Ustasia                  Engels, mentor klas 3A3

WN     Mw. M. de Windt               Zorg & Welzijn, intervisie, mentor klas 3V4

                                                 

Secretaresse:                    Mw. A. Regina

Concierge:                       Dhr. E. Winklaar

Interieur Verzorgers:         Mw. D. Brigitha

                                      Mw. R. Marsera

Maatschappelijk Werkster:  Mw. S. Eugenia-Nicholls

Systeembeheerder:           Dhr. R. Jardim 

 

De directeur, de adjunct, de IB’er en de sectorcoördinatoren vormen de staf van de school. Als de schoolleider niet aanwezig is, neemt de IB’er over zolang er geen adjunct is. De sectorcoördinatoren staan haar bij.

 Binnen elke vakgroep zijn er coördinatoren aanwezig. Doordat de school uit een relatief klein team bestaat, komt het voor dat een vakgroep uit slechts 1 persoon bestaat.

 De vakcoördinatoren zijn:

* Nederlands                                       Mw. E. Alfonso

* Engels                                              Mw. G. Deforche

* Papiaments                                                Dhr. E. Martier

* Biologie, Nask                                   Dhr. B. Baidjnath                                

* Mens & Maatschappij                         Mw. M. Allen

* Wiskunde                                         Mw. Z. Margarita

* Economie                                         Mw. A. Boelijn

* Zorg & Welzijn                                  Mw. M. Fraai-Rojas

* Administratie& Commercie                 Mw. A. Boelijn

* CAV                                                 Mw. A. Dicke

* Lichamelijke opvoeding                      Dhr. J. Rodriquez

* Godsdienst                                       Mw. S. Albertus

* Informatica                                                Mw. G. Burk 

 

De schooltijden zijn als volgt:

 1. 07:30 – 08:15
 2. 08:15 – 09:00
 3. 09:00 – 09:45
 4. 09:45 – 10:30
 5. 11:00 – 11:45
 6. 11:45 – 12:30
 7. 12:30 – 13:15
 8. 13:15 – 14:00
 9. indien nodig

 De pauze is van 10:30 – 10:55.

 Een ieder wordt ’s ochtends geacht om 07:15 uiterlijk aanwezig te zijn conform het reglement van het schoolbestuur.

In de koffiekamer zal op maandagochtend een weekopening zijn op dit tijdstip, waar de bijzonderheden van die week even doorgenomen zullen worden.

 SURVEILLANCE

Voor de goede orde op school zal er een surveillance rooster opgesteld worden. Een ieder zal ingedeeld worden om voor schooltijd of tijdens de pauze te surveilleren op schoolplein en bij de poort om de veiligheid van de leerlingen te waarborgen. De collega’s die les hebben in de barakken dragen er zorg voor dat de leerlingen tijdens de pauze binnenkomen.

Het is niet toegestaan, met oog op de veiligheid, dat de leerlingen zich buiten de poort begeven gedurende de pauze.

 Degenen die ingedeeld worden om voor schooltijd te surveilleren worden geacht dit vanaf 07:00 uur te doen en vooral bij de bushaltes, benzinepomp en chinees, daar er regelmatig klachten komen dat men daar last heeft van de leerlingen.

 Ook voor het toezicht bij de strafmiddagen wordt een surveillancerooster opgesteld. De woensdagmiddag is hiervoor gereserveerd, daar een ieder van ons in iedergeval tot 15:30 uur op school zal zijn.

Degene belast met het toezicht zal tot 16:00 uur op school moeten blijven, daar de strafmiddag van 14:00 – 16:00 duurt.

 Zie bijlagen voor indeling surveillances.

 

REGLEMENT VSBO,HAVO,VWO

U heeft allen een exemplaar van het reglement voor VSBO, HAVO en VWO ontvangen. Hierin staan uw rechten en plichten omschreven.

Een exemplaar kunt u vinden in de map in de koffiekamer.

 

FUNCTIEOMSCHRIJVING

Alle functies met bijbehorende taken staan omschreven in het boekje Functiebeschrijvingen VSBO, van het schoolbestuur, opgesteld door Deloitte.

Een exemplaar kunt u vinden in de map in de koffiekamer.

De werkzaamheden van de vakcoördinator wordt hier extra beschreven.

Werkzaamheden:

bullet Het vak op school coördineren
bullet Leerstof bijhouden i.s.m. de vakconsulent van het VSBO als deze er is
bullet Maakt samen met vakcollega’s de PTA
bullet Woont vergaderingen van het VSBO over het vak bij
bullet Houdt vergaderingen met de vakcollega’s op school om
bullet hun op de hoogte te brengen van de ontwikkelingen
bullet stand van zaken door te nemen m.b.t. de parallelklassen
bullet Heeft de leiding over het verdelen van de werkzaamheden i.v.m. de schoolexamens en centraal schriftelijke examens en draagt zorg voor het op tijd inleveren van de werken
bullet Is in samenwerking met sectorcoordinator en vakdocenten van de sector verantwoordelijk voor een goede organisatie en een goed verloop van het CPE en CIE van de 4e jaars leerlingen
bullet Houdt het materiaal bij voor het vak en geeft advies aan de sectorcoördinator en de directie i.v.m. bestellingen voor het vak.
bullet Maakt aan het begin en aan het eind van het schooljaar een inventarislijst op waarop aangegeven wordt welke materialen er zijn en wat er nodig zal moeten zijn.
bullet April wordt er opgave gedaan van het aantal boeken en het bij te maken of te bestellen aantal.
bullet Organiseert i.s.m. de sectorcoördinator activiteiten en excursies voor de sector. Begin juni van het lopend schooljaar dient het programma, inclusief budget, voor het nieuwe schooljaar klaar te zijn i.v.m. aanvraag roosterafwijking bij de inspectie en tevens om evt. extra kosten in rekening te kunnen brengen.
bullet Levert aan het eind van elk trimester een verslag in bij de directie van de behandelde leerstof.

 

ZIEK MELDEN

In geval van ziekte moet dit per direct gemeld worden. U kunt bellen naar school of direct met de directie om door te geven dat u die dag niet aanwezig kunt zijn. Na het doktersbezoek dient u de school te verwittigen tot wanneer u arbeidsongeschikt zal zijn. Zodra u weer op school bent, moet u een formulier invullen bij de secretaresse over uw afwezigheid en wordt de doktersbrief hierbij gevoegd.

Alle absenties en het te laat komen worden daarnaast genoteerd op het XYZ formulier welke maandelijks naar het schoolbestuur gestuurd wordt.

BEGELEIDING

Jongeren kunnen op school en thuis allerlei problemen tegenkomen. Vaak worden daardoor de leerprestaties beïnvloed. Het is zeer belangrijk om de leerlingen dan goed te begeleiden.

 De begeleiding op de Ancilla Domini School vindt op verschillende manieren plaats:

Sociaal-emotionele begeleiding – Mentoren, de Interne Begeleider, RT, SMW

Studiebegeleiding – Studiebegeleidingsgroep, RT

Keuzebegeleiding – Decaan

Het hoeft geen betoog dat een goede samenwerking binnen deze groep een vereiste is om de gewenste resultaten te behalen.

De doelstelling van de begeleiding op de Ancilla Domini School is:

 1. Leerlingen leren omgaan met hun sociaal-emotionele problemen
 2. Waar mogelijk de leerlingen in samenwerking met de ouders, op korte of lange termijn oplossingen bieden om zodoende de school succesvol te verlaten.

 SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERK

Er is een schoolmaatschappelijk werkster verbonden aan onze school. Zij is via de Iber te bereiken en zal dan op afspraak naar school komen en in zeer dringende gevallen per direct. Dit zal zo zijn zolang we op school niet over voldoende kantoorruimte beschikken. Zij heeft leerlingen onder haar hoede die wij zelf niet voldoende kunnen begeleiden daar wij daar niet voor opgeleid zijn.

Tijdens de leerlingbegeleiding worden de leerlingen besproken die in aanmerking komen voor de schoolmaatschappelijk werkster en deze leerlingen worden dan via de IB’er verwezen.

 ZWANGERSCHAP OP SCHOOL

Een leerling die zwanger is, mag zodra dit zichtbaar is geen lessen meer volgen. Het is belangrijk om de school op de hoogte te stellen vooral i.v.m. werkzaamheden, stage en gymnastieklessen.

 De procedure die gevolgd wordt is:

·        De leerling moet met een ouder naar school komen voor een gesprek en afspraken

·        De leerling krijgt het advies een cursus zwangerschap en zelfmotivatie te volgen

·        Na de bevalling moet deze leerling eerst naar het RK Centraal Schoolbestuur voor een gesprek met de functionaris en voorwaarden om terug naar school te komen

·        Afhankelijk van de periode in het jaar kan met de leerling en ouders een plan gemaakt worden om het schooljaar af te maken/ dan wel het volgend schooljaar terug te komen

·        Een goede gezondheid is belangrijk. Bij gebleken zwakke gezondheid kan overwogen worden of zo’n leerling op school moet blijven

·        Er moet rekening gehouden worden met enkele lessen vb. Gymlessen

·        Een leerling die in verwachting is kan ook geen stage lopen en zal na terugkomst op school andere regelingen moeten treffen

 Schoolbeleid ter preventie van zwangerschap op school.

·        Een goede, geplande voorlichting en een preventieprogramma (bijv. Balor propio, tuma desishon, assertiviteit) op school voor jongens en meisjes.

·        Leerlingen moeten duidelijk begrijpen dat zij verantwoordelijk blijven voor hun daden en de gevolgen hiervan. Hun studie afmaken moet voor hun op de eerste plaats komen.

·        Een goede samenhang tussen de vakken; vakcoördinatoren bespreken wat er tijdens bepaalde lessen uitgelegd wordt aan de leerlingen t.a.v. dit onderwerp.

 Met deze aanpak willen wij de leerlingen motiveren om zonder onderbrekingen hun studie af te maken en anderen helpen om ondanks het gebeurde de school af te maken en zich voor te bereiden voor de maatschappij.

  

ONDERWIJSKWALITEIT

Kwaliteit van onderwijs staat op de eerste plaats. Een open en collegiale sfeer is een voorwaarde om de gewenste kwaliteit te behalen. Er moet een balans zijn tussen eigen wensen en ideeën en datgene wat de school eist. Zodoende kan ieder teamlid met plezier zijn taak verrichten, hetgeen belangrijk is voor de persoon zelf, maar ook voor de kwaliteit van zijn werk.

De schoolleiding besteedt veel aandacht aan de onderwijskwaliteit en de bewaking daarvan.

 

BELEID

Onderwijskundig:

bullet De leerkracht stelt de leerlingen in de gelegenheid te ervaren dat zij ondersteuning krijgen (RT, leerlingbegeleiding, studiebegeleiding)
bullet De school zorgt dat er voldoende materiaal aanwezig is om de gewenste kwaliteit te behalen
bullet De organisatie rond de leerlingbegeleiding dient planmatig te gebeuren
bullet Toetsen en proefwerken moeten in dienst staan van goed onderwijs en niet een doel op zich zijn
bullet De schoolleiding zal zich inspannen opdat er scholing plaatsvindt om te leren omgaan met de technologische vernieuwingen
bullet Het algemeen gebruik van de computer door docenten en leerlingen in samenhang met andere vakken wordt gestimuleerd
bullet De integratie van de vakken heeft blijvend de aandacht van de directie

  

Personeel:

bullet De taken binnen het korps worden elk jaar geëvalueerd en eventueel bijgesteld
bullet Schooltaken moeten worden verricht
bullet Collega’s worden betrokken bij het totale schoolgebeuren
bullet Functioneringsgesprekken worden regelmatig gehouden
bullet Intervisiebijeenkomsten zijn van groot belang om tot oplossingen te komen voor een betere aanpak
bullet De schoolleiding doet al het mogelijke om het team te motiveren en te begeleiden
bullet Schoolvergaderingen en puntenvergaderingen zijn verplicht
bullet Toetsen, proefwerken worden 1 week voor afname en SE’s 1 week voor de officiele inleverdatum ingeleverd bij de directie ter beoordeling.
bullet Elke leerkracht dient zoveel mogelijk deel te nemen aan:
bullet Informatie avonden
bullet Ouderavonden
bullet Sportevenementen en andere activiteiten door de school georganiseerd
bullet Minstens 1 maal per trimester gaan we iets gezelligs doen met het team
bullet De eerste activiteit is altijd een kennismakingsavond om nieuwe collega’s welkom te heten
bullet Er wordt tijdens de pauzes bij toerbeurt gesurveilleerd
bullet Tijdens de strafmiddagen, woensdagmiddag, wordt ook per toerbeurt gesurveilleerd

  

LESBEZOEKEN

Dit is een deel van de kwaliteitsbewaking van het onderwijsproces. Het doel van de bezoeken kan zijn: oriëntatie, begeleiding of controle.

Voor elk schooljaar kunnen er speciale aandachtspunten gekozen worden zoals:

bullet het gebruik van nieuwe leervormen
bullet het gebruik van onderwijsmateriaal

Alle docenten kunnen lesbezoek krijgen en deze vinden plaats gedurende het gehele schooljaar.

De lesbezoeken kunnen gepland en/of ongepland plaatsvinden. U dient ten alle tijden uw planningen en lesvoorbereidingen te kunnen overleggen.

Zo spoedig mogelijk na het lesbezoek vindt bespreking plaats van de les.

  

EVALUATIE

Evaluatie is deel van een proces voor kwaliteitsverbetering. De school  is steeds bezig met het invoeren van vernieuwingen op allerlei gebied ten dienste van ons onderwijs. Regelmatige evaluatie op gevarieerde manieren van docent en leerlingen is zeer belangrijk voor het proces en om de resultaten voor onze leerlingen te optimaliseren.

Het onderwijs wordt bij ons geëvalueerd. Dat wil zeggen dat we ons bezighouden met de kwaliteit van het gebodene. Daartoe heeft de directie middelen ter beschikking namelijk: lesbezoeken, feedback- en functioneringsgesprekken met docenten.

Na de rapportvergaderingen wordt het trimester en de resultaten van de leerlingen geëvalueerd en wordt verder hulp door RTer of studiebegeleiders afgesproken.

De docenten worden aangemoedigd om door middel van een schriftelijke enquête zichzelf en de schoolleiding te evalueren.

GUIA DI SKOL

Op de eerste schooldag hebben de leerlingen een “GUIA DI SKOL” ontvangen. Tijdens het mentoruur wordt de inhoud hiervan door de mentoren samen met de leerlingen doorgenomen.

De regels in het schoolreglement zijn gemaakt uit het oogpunt van de verantwoordelijkheid van de school voor het onderwijs, de veiligheid en een goede leeromgeving voor het kind.

 DISCIPLINE

Het is van belang dat wij als team er samen op letten dat de regels vermeldt in de “GUIA DI SKOL” ook nageleefd worden. Een kleine commissie o.l.v. dhr. Ricardo heeft het op zich genomen om de regels onder de loep te nemen en passende sancties bij de verschillende overtredingen te plaatsen. Deze zullen daarna in alle lokalen opgehangen worden.

Zelf moeten we ervoor zorgen dat er op ons niets op- of aan te merken valt, daar wij in onze manier van denken en doen een voorbeeld en maatstaf zijn voor de leerlingen.

Het team moet samen proberen om met de grote instroom leerlingen van verschillende scholen voor voortgezet onderwijs een goed schoolklimaat te kweken. Een positieve benadering zal hiertoe bijdragen.

  

DISCIPLINE EIST MOTIVATIE EN CONTROLE EN SAMEN MOETEN WIJ DIT DOEN.

 

It takes a village to raise a child.

NOS MES POR

Om het probleem van opvang bij verzuim van de docenten op te vangen wil de directie een map “NOS MES POR” her introduceren, waaruit werkzaamheden gehaald kunnen worden.

Deze map moet voorzien worden van een heleboel nieuw materiaal. Een verzoek aan alle docenten om bij te dragen met leuke educatieve opdrachten, verhalen en spelen.

Leerlingen voeren zelfstandig de opdrachten uit o.l.v. de klassenoudste of assistent. De klassenoudste moet bij afwezigheid van de docent naar de directie/IBer gaan om instructie te krijgen.

 

Ook willen we in gevallen van verzuim van docenten de klas wie dan geen les heeft opsplitsen met de opdracht die ze moeten maken en de leerlingen per 2 a 3 over de verschillende klassen verdelen, zodat niet zonder toezicht in een lokaal zullen zitten.

Er zal hiervoor een rooster gemaakt worden, zodat de leerlingen weten waar zij zich moeten melden en de leerkracht weet in zo’n situatie welke leerlingen bij hem komen melden.

Zodra we van alle leerlingen een pasfoto hebbe, zullen de namenlijsten ook met foto erbij gemaakt worden.

 V&V STELSEL

V & V betekent Vergoeding en Verantwoording.

Via dit stelsel en de daarin vermelde formules worden de uren berekend waar de school recht op heeft. Deze berekeningen gaan uit van het aantal leerlingen die er per 1 december van het voorgaande jaar op school waren.

 

Hier vanuitgaande wordt bepaald hoeveel formatieplaatsen een school heeft voor onderwijzend en niet onderwijzend personeel en worden de berekeningen uitgevoerd om te bepalen hoeveel taakuren er beschikbaar zijn voor leerlingbegeleiding en interne coordinatie.

Deze mogen dan door de directie voor de verschillende taken verdeeld worden.

De directie benadert de docenten voor bepaalde functies waarvoor taakuren beschikbaar zijn.

 

De taakuren zijn, afhankelijk van het doel, wel of niet roostergebonden.

De docenten die deze taakuren hebben gekregen, dienen schriftelijk elke 5e van de maand verantwoording af te leggen voor de werkzaamheden verricht in deze taakuren en een planning te overleggen voor de komende maand.

 

Een volle betrekking voor een leerkracht van het VSBO is 39,5 klokuur. Omgerekend komt dit overeen met 32 les/taakuren en

1 lesuur/taakuur is gelijk aan 74 minuten. (zie bijlage)

MENTORUREN

Elke mentor heeft 2 mentoruren gekregen voor leerlingbegeleiding. Voor het gebruik van deze uren hebben we op school de volgende regeling.

 1 Mentoruur is een gebonden uur. Dit houdt in dat gedurende dit uur de mentorenvergadering plaats vindt op de woensdag middag van 14:15 tot 15:30 uur

Er wordt 2 maal per maand vergaderd. Data worden in de jaarplanning vastgelegd.

Tijdens deze vergaderingen worden ook de leerlingenbesprekingen gehouden.

De IBer doet verslag van deze vergaderingen.

Bij geen mentor- of schoolvergadering horen alle mentoren tot 15:30 uur op te school te zijn. Deze tijd kan dan gebruikt worden voor afspraken met leerlingen, ouders, andere instanties of een aparte bespreking met een docent. Ook kan dit uur gebruikt worden voor een extra uur met de klas voor leerlingbegeleiding.

 

Het 2e mentoruur is niet gebonden. Dit geeft ons de mogelijkheid de leerlingbegeleiding te intensiveren. Mentoren kunnen op andere tijden afspraken maken met leerlingen en anderen.

Ook kan dit uur gebruikt worden voor het bijhouden van de leerlingenadministratie, controle prestatiekaarten, klassenboeken, schaduwlijsten cijferadministratie enz.

Dit schooljaar zal gestart worden met het LVS systeem, leerlingvolgsysteem. Van elke leerling dient een goede file bijgehouden worden.

 

Niet-mentoren kunnen voor de mentorenvergadering/ leerlingenbespreking uitgenodigd worden.

Elke mentor krijgt een map met schaduwlijsten, waarop aan de hand van het klassenboek per leerling alles bijgehouden kan worden. Tevens moeten alle afspraken, telefoontjes, gesprekken gevoerd met ouder/leerling op deze lijst bijgehouden worden, zodat indien nodig er slechts een kopie van de lijst gemaakt hoeft te worden als een leerling naar het schoolbestuur verwezen wordt. 

Elke 1e van de maand worden de mappen met schaduwlijsten ingeleverd bij de de directie ter controle.

 Afspraken met ouders voor gedrag enz. hoeven niet door de directie behandeld te worden. (zie ook zorgstructuur)

Afspraken moeten NA schooltijd gemaakt worden op de dagen dat de mentor op school is en de ouders te woord kan staan.

Mentoren moeten duidelijk aan hun leerlingen doorgeven dat de ouders niet zomaar op school mogen komen, maar afspraken moeten maken.

Gesprekken met ouders, afhankelijk van het geval, nemen niet plaats op kantoor, maar in de hotelkamer of decaanruimte.

Slechts bij uitzonderlijke gevallen kan een gesprek door de directie gedaan worden.  

Ook problemen tussen leerlingen worden in eerste instantie door de mentor aangepakt. Vanwege de leerplicht is een schorsing niet zonder meer mogelijk. Er zullen andere disciplinaire maatregelen genomen moeten worden. Een plan van aanpak is in de maak. Als een leerling toch naar huis wordt gestuurd en de ouder moet komen, mag de leerling pas weer de klas in na het gesprek met de ouder, tenzij er met de ouder een andere afspraak is gemaakt.

Dit betekent dat de ouder ’s morgens voor 7:30 uur op school moet komen om met de mentor te praten. Dit moet ter voorkoming duidelijk aan de leerlingen worden doorgegeven.

Als we dit systeem aanhouden dan beantwoorden we aan de filosofie dat de mentor de eerste verantwoordelijke is voor zijn leerlingen. Kan dit echt niet door de mentor dan pas kan hij bij een staflid of directielid hulp vragen.

 Het sturen van leerlingen naar mentor of kantoor voor kleine dingen is niet wenselijk. Als leerkracht ontvangt u een standaardbrief die aan de leerling kunt geven. Zij moeten deze ondertekend door de ouders voor u terugbrengen. In het klassenboek wordt genoteerd dat de leerling deze brief ontvangen heeft en de mentoren ontvangen een overzicht met de redenen per trimester voor de ouderavond.

Als een leerling verwijderd wordt uit de les, dan dient deze leerling zich te melden bij de IB’er met een verwijderingsbrief met daarop de reden aangegeven van verwijdering. De Iber stuurt het formulier retour met daarop aangegeven de genomen sanctie. Daar er gewerkt wordt aan een standaard voor te nemen sancties zal een ieder, leerling en leerkracht, op de hoogte zijn welke sanctie bij welke overtreding hoort, zodat hier geen overleg nodig zal zijn tussen partijen en er een snelle afhandeling kan zijn.

De directie wordt door deze aanpak ontlast en heeft meer gelegenheid om andere beleidszaken af te handelen.

Indien een ouder toch de directie wil spreken, dan zal dit op afspraak moeten gebeuren. Deze kunnen gemaakt worden op dinsdag, donderdag of vrijdag ochtend tussen 07:30 en 09:00 uur via Anna. Dit voorkomt dat men lang moet wachten of voor niets komt.

 SCHOOLONTWIKKELINGSPLAN (SOP)

De school heeft een schoolontwikkelingsplan welke als leidraad dient om op gestructureerde wijze de gestelde doelen te bereiken. Het basisplan is opgesteld voor de jaren 2007 tot 2011. Tijdens de teamwerkdagen is er het afgelopen half jaar gewerkt aan de verdere uitwerking van dit basisplan.

De domeinen opgesteld door de onderwijsinspectie zijn gebruikt om het basisplan te verwerken om zo tot een gezamenlijk plan van aanpak te komen met daarin de trekkers van de verschillende te behalen doelen.

Deze trekkers zullen andere leerkrachten benaderen om zitting te nemen in hun commissie om de gestelde doelen uit te werken binnen de gestelde termijnen.

  

 

 

 

 

 

 

TAAKVERDELING IN COMMISSIES

Om de samenwerking te bevorderen en de organisatie van verschillende activiteiten te verdelen, zijn de leden van het schoolteam in commissies verdeeld.

Doordat verschillende van deze commissies ook weer terug te vinden zijn in de commissies voor de uitwerking van het S.O.P. moet geevalueerd worden welke samenvallen. Hierover komt later meer informatie.

Een aantal zal op zichzelf blijven bestaan zoals consumptie-  en  cadeaupot, postzegelactie, sport, onderwijsdag, kerst- en paasviering, schoolexcursie, diploma-uitreiking.

 

TAAK VAN DE COMMISSIE:

·        Elke commissie heeft een coördinator

·        De activiteit wordt tijdig voorbereid, met een taakverdeling binnen de commissie (zeker twee (2) maanden van tevoren)

·        Een kostenberaming wordt gemaakt

·        6 weken van tevoren wordt een plan, inclusief kosten, met de directie besproken, daar rekening gehouden moet worden met aanvragen van bussen en roostervrij. (dit moet 5 a 6 weken van te voren)

·        Het plan met het team bespreken met een eventuele taakverdeling

·        Activiteit verder uitwerken en begeleiden

·        Evalueren en een kort verslag inleveren bij de directie.

·        Financieel verslag zeker binnen een (1) week, inclusief de gelden die over zijn

 

Leerkrachten die niet zijn ingedeeld, kunnen als hulp gevraagd worden.

De commissie heeft de organisatie, het hele team zorgt voor het goede verloop van de activiteiten

 

Diplomauitrikineg:

Deze commissie bestaat uit de mentoren van de 4e klas en heeft als taak de dilpomauitreiking te organiseren.

 

Sportcommissie:

Deze commissie ontvangt alle uitnodigingen op sportgebied van anderen, vb. Sedreko en vormt de nodige teams. Er worden trainingen georganiseerd en de teams worden begeleid bij wedstrijden en activiteiten. Docent gymnastiek is de trekker.

 

Onderwijsdag:

Als het thema op tijd ontvangen is, dan wordt deze gebruikt als leidraad voor de activiteit van deze dag.

 

Leerlingenraad:

Onder de leerlingen wordt een leerlingenraad gevormd, met een docent als begeleider in het geheel. De leerlingenraad vergadert regelmatig en organiseert activiteiten of helpt de verschillende commissies bij de organisatie van de activiteiten. Deze commissie is heel belangrijk en is een van de commissies die samenvalt met de commissie in het S.O.P. envals de oudercommissie.

  

Cadeaupot en consumptiepot:

Op school hebben we deze ingesteld om zodoende met verjaardagen of andere gelegenheden een cadeautje, bloemetje, fruitmand e.d. voor de collega (s) te kopen.

Voor de pauzes is er de mogelijkheid om tegen een kleine vergoeding koffie en thee te gebruiken op school.

Deelname aan beide initiatieven is geheel vrijblijvend.

De personen belast met het innen van de gelden zijn:

Consumptie: Mw. M. Allen

Cadeau: Mw. M. De Windt 

 

 KLASSENBOEKEN EN STAMKAARTEN

Regelmatig controleert de mentor of de adressen en de telefoonnummers op de stamkaarten nog correct zijn. Verder dient de klassenmap (bij Anna op kantoor) gecontroleerd te worden op volledigheid, d.i. pasfoto, kopie rapport, overdrachtformulier, keuzeformulier, getekende strookjes brieven schoolregels.

Een week nadat de school begonnen is, moeten de klassenboeken volledig ingevuld zijn.

In elke klas worden een voorlopige klassenoudste en assistent aangewezen. Begin september zal dan definitief bepaald worden wie in de klas deze taken op zich zal nemen. Deze leerlingen zullen gedurende het schooljaar begeleidt worden door de Iber en via SGE.

 

Verzoek aan de leerkrachten om de klassenboeken steeds correct in te vullen. Dit is zeer belangrijk in verband met het invullen van de schaduwlijsten en de eventuele rapportages die dan naar het schoolbestuur gestuurd moeten worden indien een leerling naar hen verwezen wordt.

 

Daar het klassenboek weleens verdwijnt is het ook belangrijk dat de vakdocenten van elke klas een eigen administratie bijhouden om zodoende te voorkomen dat informatie met het klassenboek verloren gaat.

  

WEEKBEURTEN

Elke week worden door de mentoren vier (4) leerlingen voor de weekbeurt in het klassenboek genoteerd. De weekbeurten helpen met het schoonhouden van de lokalen na elke les waar de klas was, ophalen van materiaal en werkstukken enz.

Een dringend verzoek om de leerlingen te motiveren om in een nette omgeving te werken en het lokaal steeds schoon achter te laten.

 

Begin schooljaar wordt er gezorgd dat er in elk lokaal bezem, stoffer en blik voor het schoonhouden van het lokaal aanwezig zijn.

De leerkracht draagt zorg dat deze materialen aanwezig blijven in het lokaal.

Mila & Dulce zorgen voor de grote beurt van het lokaal en dat is 1x per week op een vaste dag volgens rooster.

 

De docent is samen met de leerlingen verantwoordelijk voor het schoonhouden van het lokaal. Deze discipline van de kant van de docent is een voorbeeld voor de leerlingen.

 

Hou ook rekening met de stroomkosten!Graag aan het eind van de dag de airco’s en de lichten uitdoen.

 

Verder dient er rekening mee gehouden te worden dat op de avonden dat er ouderavonden zijn de lokalen extra aandacht krijgen van de leerkrachten en hun klassen.

Lokaal 1 en 3 dienen elke dag superschoon achter gelaten te worden, daar er

’s avonds les gegeven wordt in deze lokalen!

 

 MAANDOPENING

Elke eerste maandag van de maand beginnen we met de maandopening, die steeds door twee klassen verzorgd wordt (zie bijlage voor klassenbeurten). Het schoolgebed wordt gebeden en we zingen het volkslied en het schoollied nadat de schoolvlag gehesen is. Het gebed wordt tijdens de godsdienstlessen uitgelegd en de mentoren kunnen tijdens de mentorles het schoollied aanleren.

We moeten het gebed en het schoollied van buiten kennen!

 

Daarnaast zal elke maand in het teken staan van een thema komend uit de methode van edukashon di balornan.

Ancilla Domini was afgelopen schooljaar pilotschool van dit project van het Katechetisch Centrum.

De klassen die aan de beurt zijn verzorgen de maandopening met dit thema als leidraad. Verder wordt er gedurende de hele maand in elke les uitgegaan van dit thema.

  

CORVEE

Elke week heeft een klas de beurt voor corvee. Deze klas is de hele week verantwoordelijk voor het schoonhouden van het schoolterrein, ook bij de barakken!, vooral na de pauze. Zij kunnen ten alle tijden hierop aangesproken worden.

Dit houdt niet in dat de andere leerlingen niet hun steentje bij moeten dragen. Er staan genoeg vuilnisbakken verspreid op het schoolterrein en in de lokalen.

Samen zorgen we voor een prettige werkomgeving.

  

JAARPLANNING

Tijdens de eerste schoolvergadering ontvangen de docenten een concept jaarplanning voor het schooljaar. Veranderingen kunnen doorgegeven worden tot een week na uitreiking van dit concept, daarna wordt de planning definitief en zal deze uitgereikt worden tijdens de eerstvolgende schoolvergadering.

 

Een dringend verzoek aan de docenten om in hun planning rekening te houden met de SE & stageweken en nascholingsdagen en te zorgen dat men voldoende cijfers heeft om een eerlijke beoordeling te geven. (minstens 3)

Graag ook rekening houden met het inleveren van de proefwerken voor afname, zodat er voldoende tijd is om deze te evalueren en te laten kopieren.

 

Begin september zullen de leerlingen hun PTA boekje ontvangen en volgens dit boekje zal een ieder werken. Als gedurende het schooljaar blijkt dat aanpassingen nodig zijn voor een PTA, dan dient de nieuwe versie tijdig bij de directie ingeleverd te worden i.v.m. het maken van het nieuwe PTA boekje voor het nieuwe schooljaar.

De leerlingen van de derde klas ontvangen een PTA boekje welke 2 jaar geldig zal zijn. De leerlingen van de vierde klas hebben hun PTA boekje vorig schooljaar ontvangen en die loopt dit jaar door.

 

De 4e jaars leerlingen krijgen in september hun examenboekje met daarin de examenregels en data.

  

CIJFERADMINISTRATIE

In de jaarplanning zin de data opgenomen van de uiterste inleverdata van de cijfers voor de rapportvergadering. Het puntenprogramma zal z.s.m. in gereedheid gebracht worden en op de server geplaatst worden zodat iedereen op tijd zijn/haar cijfers kan verwerken. Wacht niet tot op het laatst, maar voer regelmatig de cijfers in het systeem in.

Indien hulp nodig bij het invoeren kan dit altijd gevraagd worden aan een collega.

We zullen dit schooljaar ook starten met het leerlingvolgsysteem, maar zullen ons oude programma ook nog handhaven i.v.m. de kinderziektes tijdens de overgang.

  

VERGADERINGEN

Voor de goede gang van zaken zijn vergaderingen nodig. Deze worden in de jaarplanning aangegeven.

De schoolvergaderingen worden gehouden op woensdagen en starten om

14:15  uur.

De sectorcoördinatoren moeten vergaderingen houden met hun sectorteam. Mentorvergadering, vergadering met klassenteams en vergaderingen binnen de vakgroepen moeten ook gepland worden. In de jaarplanning zijn voor elke vakgroep data vastgelegd voor een vergadering van de vakgroep in aanwezigheid van de directie. Mocht zo’n vastgelegde datum niet helemaal uitkomen op die dag en dat tijdstip, dan kan deze in overleg met de directie verschoven worden binnen die week. In principe staan ze gepland op de dinsdagmiddag van 14:15 tot 15:00 uur.

 

De IB’er heeft elke ochtend overleg met de directie en op woensdagochtend overleg met de sectorcoordinatoren, om de organisatorische zaken door te nemen en af te stemmen.

 

Wij rekenen erop dat iedereen alle vergaderingen bijwoont, behalve wanneer hij/zij op dat moment op een andere school werkt.

Wij zijn allemaal medeverantwoordelijk voor de gang van zaken op school.

 

Elke maandagochtend om 07:15 uur zullen de aandachtspunten van die week doorgegeven worden in de koffiekamer.

Voor zaken die direct de aandacht nodig hebben zal er een mededelingen schrift rondgaan.

Indien overleg met de directie gewenst is, dan kan dit voor schooltijd of erna, rekening houdend met mogelijke vergaderingen. Tijdens de lessen is er geen overleg mogelijk.

  

ALUMNO EHEMPLAR

Om een positief gedrag bij onze leerlingen aan te moedigen, wordt er gelet op goed gedrag en goede prestaties zowel op school als buiten de school. Van 1997-2003 werd er op school een Alumno Ehemplar gekozen en dit schooljaar is het streven om deze traditie in ere te herstellen.

De verkiezing zal periodiek per klas gebeuren en op het eind van het schooljaar wordt een Alumno Ehemplar per leerjaar per sector gekozen zijnde Alumno Ehemplar van de school.

De keuze gebeurt door middel van formulieren die zowel door leerlingen als door docenten ingevuld worden.

 

De gekozen leerlingen worden in een ceremonie aan de school voorgesteld en zij ontvangen een certificaat voor hun portfolio.

PORTFOLIO

Gezien de vernieuwingen in het onderwijs en rondom ons heeft het portfolio zijn intrede gedaan en neemt een steeds belangrijkere plaats in. Het is daarom belangrijk dat wijzelf als leerkracht een portfolio hebben, met daarin onze eigen successen, wij een POP hebben, waar wij onze doelen aangeven, wat wij willen bereiken en in welk tijdsbestek. Het volgen van trainingen, workshops en nascholingen maken hier deel van uit. Gezien de ontwikkelingen zal dit in de nabije toekomst een rol gaan spelen bij het toekennen van loontredes evenals de functionerings en beoordelingsgesprekken.

 

In Nederland moeten de scholen een bekwaamheidsdossier aanleggen van al zijn personeelsleden. Hier worden ook de competenties in opgenomen die een ieder beheerst en in welke mate zij beheerst worden. Aan de hand hiervan worden dan afspraken gemaakt deze beheersing te optimaliseren.

Als bijlage zijn enkele belangrijke competenties van DE LEERKRACHT opgenomen.

 

Om onze leerlingen te wennen aan het belang van een portfolio met daarin zijn/haar belangrijke doelen die gehaald willen worden of wat al bereikt is, stimuleren we de leerlingen om een map aan te leggen met daarin behaalde doelen.

Alle leerlingen zullen dit schooljaar een map aanleggen waarin zij hun diploma’s, certificaten andere belangrijke vorderingen/belevenissen kunnen verzamelen.

Tevens zal er gewerkt worden aan hun curriculum vitae.

Met 2 derde klassen, 1 AC klas en 1 VE klas, voorstel 3A1 DI en 3V4 WN, zal er  een start gemaakt worden met het maken van leerlijnen voor de vaardigheden. Er wordt een beginsituatie aangetekend en een termijn afgesproken waarin aan bepaalde vaardigheden gewerkt zal worden en dan de vooruitgang weer aangegeven.

Deze hele ontwikkeling staat nog in de kinderschoenen maar we streven ernaar dat dit nieuwe schooljaar we wederom een stap verder komen.

 

 INFO BOEKENLIJST

 Elke klas heeft een map met daarin voor elke leerling ee boekenlijst. De map wordt door de mentor bewaard en als nodig aan de klassenoudste meegegeven.

 

·        De mentor legt het doel uit van de lijst en laat de leerlingen hun namen invullen

·        De lijsten van de hele klas zijn samen in een map die door de klassenoudste samen met het klassenboek meegenomen wordt

·        Bij het uitdelen van boeken, deelt de vakdocent de lijsten uit aan de leerlingen

·        De vakdocent vult de staat van het boek in en laat de leerlingen gelijk tekenen voor ontvangst van boek/stencil

·        De vakleerkracht ziet erop toe dat de boeken het schoolstempel hebben en dat de leerlingen hun naam, klas en schooljaar invullen in het stempel

·        Alle lijsten gaan terug in de map

·        Als alle boeken voor de vakken zijn uitgedeeld, gaat de map naar de mentor

·        De mentor geeft alle leerlingen hun lijst en spreekt af wanneer de lijst ondertekend door de ouders terug moet zijn

·        De mentor haalt alle lijsten op en bewaard deze in de map

·        Telkens wanneer een vakdocent boeken ophaalt, of nieuwe boeken uitdeelt, moet hij/zij de map opvragen om de lijsten in te laten vullen

·        Aan het eind van het schooljaar worden alle boeken opgehaald

·        Ook hierbij worden de ingeleverde boeken afgetekend

·        De mentor heeft de lijst als controle of de leerling alle boeken heeft ingeleverd voor het krijgen van uitslag van het examen of een overgangsrapport

·        Voor boeken die niet in goede staat verkeren moet een boete betaald worden. Deze boete kan variëren tussen de Nafl 5,00 en Nafl 30,00

·        Als de kaft beschadigd is, wordt er Nafl 5,00 betaald, evenals voor grote ezelsoren

·        Voor boeken die kwijt zijn, moet een gedeelte van de nieuwwaarde van het boek betaald worden. Dit bedrag ligt rond de Nafl 90,00 voor de leerboeken en Nafl 45,00 voor een werkboek

 

REMINDER: VOOR HET BEHOUDT VAN BOEKEN IS EEN GOEDE TAS NOODZAKELIJK. LATEN WE DE LEERLINGEN BEWUST MAKEN HIERVAN

 

AANDACHT EN CONTROLE VAN DE VAKDOCENT TIJDENS DE LESSEN IS HEEL BELANGRIJK!

 

 WAT IS EEN GOEDE TAS?

Een goede tas is een tas waar alle boeken ruim inpassen zonder te vouwen en/of te buigen. Ezelsoren e.d. worden dan bij voorbaat al voorkomen.

 

 HET OPBERGEN VAN BOEKEN

De docent is verantwoordelijk voor de boeken die hij/zij met de klas gebruikt. Op het eind van het schooljaar worden de meeste boeken met behulp van de schoolverzorger in de container of in de voorraad bewaard.

Om meer plaats te krijgen voor het opbergen van boeken en ander materiaal worden bepaalde boeken in beveiligde lokalen bewaard.

 

Boeken Zorg & Welzijn                                   Lokaal 4 & 9

Boeken Administratie & Commercie                 Lokaal 5

Boeken Biologie                                             Lokaal 3

  

KOPIEREN

Op kantoor bij de secretaresse is een kopieermachine/printer/scanner.

Dit apparaat wordt zeer intensief gebruikt en u zult begrijpen dat de kosten verbonden met het kopiëren erg hoog liggen o.a. door de prijsstijging van papier en inkt.

Om toch zo voordelig mogelijk gebruik te maken van dit apparaat zijn er de volgende regels:

 

·        De secretaresse of schoolverzorger bedient het apparaat

·        Kopieerwerkzaamheden, zoals proefwerken/overhoringen dienen op tijd bij de secretaresse ingeleverd te worden ( uiterlijk 3 werkdagen voor het afnemen van het werk), dit wel na controle en goedkeuring door directie

·        Voor het kopieren van proefwerken of opdrachten zijn, afhankelijk van de hoeveelheid, twee (2) werkdagen nodig om alles netjes voor u in orde te maken

·        Voor het kopieren van delen uit boeken, wordt eerst overlegd met de directie. Als akkoord dan is er ruim 2 weken nodig om het kopieerwerk in orde te maken. (afhankelijk van het boek en de hoeveelheid)

·        Voor de SE week: HOUDT U ZICH S.V.P. STRIKT AAN DE INLEVERDATA voor een soepel verloop van de organisatie

  

REGEREN IS VOORUITZIEN

EN VRAAGT

EEN GOEDE PLANNING

VAN ONS ALLEN

 

WERKZAAMHEDEN NIET ONDERWIJZEND PERSONEEL

Iedereen is bereid elkaar te helpen, maar er kunnen zich situaties voordoen dat op het gevraagde moment het niet direct mogelijk is de helpende hand te bieden daar de persoon met andere werkzaamheden bezig is.

 

De schoolverzorger heeft een takenschrift. Deze zal in de koffiekamer neergelegd worden. Als u iets in het lokaal of op het schoolterrein tegenkomt wat gerepareerd moet worden, graag dit in het schrift noteren. De directie zal in ieder geval 2 x per week, en indien nodig vaker, paraferen zodat het werk uitgevoerd zal worden

  

TEAMBUILDING

Er wordt veel aandacht besteed aan teambuilding op school. Er worden activiteiten georganiseerd om de goede relatie en de samenwerking binnen het personeel en met de leerlingen te bevorderen. Het werken aan projecten is hiervoor een goed middel.

 

Ook samenwerking op onderwijsniveau wordt gepromoveerd. Docenten worden aangemoedigd om elkaar zoveel mogelijk in hun taken te helpen. Intervisie is ook een mogelijkheid om van elkaar te leren.

  

ANCILLA DOMINI SCHOOL, EEN VEILIGER SCHOOL

Ter waarborging van de veiligheid op school voor zowel leerlingen, personeel als bezoekers heeft de directie in het schooljaar 2000-2001 gewerkt aan een crisisinterventieplan.

Schooljaar 2005-2006 is er een tweede (nood)uitgang gerealiseerd.

De komende jaren zal verder aan dit plan gewerkt worden, daar er ook richtlijnen afkomstig van de ISLA verwerkt moeten worden in dit plan.

Tevens wordt er gewerkt aan een plan, opgenomen in het S.O.P., om verschillende vormen van geweld aan te pakken, zodat onze werkomgeving veiliger wordt.

  

 

WAT VOOR LERAAR/MENTOR BEN IK?

  ·        Ik respecteer mijn leerlingen om respect af te dwingen

·        Ik eis gedisciplineerd gedrag door zelf het goede voorbeeld te geven

·        Ik ben geduldig en tolerant

·        Ik toon gezonde interesse in de leerlingen door o.a. steeds te blijven motiveren en uitdagen

·        Respect voor de leerling houdt ook in dat ik mijn lessen goed voorbereid, opdat de leerstof helder overkomt

·        Ik kweek vertrouwen door steeds eerlijk en positief met de leerlingen om te gaan

·        Ik besef dat mijn eigen attitude ten aanzien van mijn werk, voor de leerlingen een basis vormt om later zelfstandig en verantwoord in de maatschappij te functioneren

·        Het is duidelijk, dat ik stressbestendig moet zijn om al het bovenstaande te kunnen opbrengen

·        Een positieve sfeer in de klas zal ertoe bijdragen, dat ik als docent met al mijn beperkingen, meer zal kunnen incasseren.

  

The more I enjoy putting in good efforts, the greater will be my happiness on receiving the fruits of those efforts

  

No matter how great my words may be, I will be judged by my actions

  

If a task is performed with love, there is instant success