Inhoudsopgave                                                                          Blz.

 Inleiding                                                                                    02

Beleidsintenties afgelopen jaar                                                     03

Belangrijke resultaten                                                                  04

Conclusies en aanbevelingen                                                        06

RK identiteit                                                                               07

Kind & jongeren centraal

Verhogen van sociaal culturele en maatschappelijke waarden          08

Veiligheidsbeleid                                                                        09

Zorgstructuur en leerlingvolgsysteem                                            10

Hoogste kwaliteit

Rendement                                                                                12

Invoeren nieuwe methoden en leermiddelen                                  22

ICT gebruik                                                                               24

Materiele zaken en inventaris                                                       25

 Sportactiviteiten                                                                         26

Extra aandacht minstbedeelden                                                    27

Personeel als doelgroep

Competentieontwikkeling                                                            28

Absentie personeel                                                                     29

Personeelsmutaties en bezettingsgraad                                         29

Beoordeling en functioneren                                                        30

Personeelsbeleid binnen de school                                                30

 

NA staatsregeling                                                                       31

 

Corporate governance                                                                

Financien                                                                                   31

Overlegstructuur                                                                        32

 

Inleiding

 

Na de workshop om te komen tot een schoolontwikkelingsplan voor de jaren 2007-2011 zijn de huidige visie en missie van de school bekeken of die nog zo gehandhaafd kunnen blijven. Er is besloten om deze te herformuleren.

Dit proces is nog niet voltooid. 

 

Schooljaar 2006-2007 waren er 14 klassen met een totaal van 332 leerlingen.

 

De school heeft 2 sectoren met de volgende leerwegen:

 

Sector Economie met het programma Administratie & Commercie, leerwegen PBL en PKL

 

Sector Zorg en Welzijn met het programma Verzorging Integraal, leerwegen PBL(P), PBL, PKL, TKL.

 

 

De klassen waren als volgt verdeeld over de sectoren en leerwegen.

 

Sector Economie:

Derde klas: 1 x PBL, 1 x PKL

Vierde klas: 1,75 x PBL, 1,25 x PKL

 

Sector Zorg en Welzijn:

Derde klas: 1 x PBL(P), 1 x PBL, 1 x PKL, 2 x TKL

Vierde klas: 1 x PBL(P), 1,5 x PBL, 0,5 x PKL, 1 x TKL

 

Beleidsintenties van het afgelopen jaar.

 

De infrastructuur van de school, m.n. het achterstallig onderhoud, zal aangepakt moeten worden om de veiligheid van de leerlingen in de lokalen te kunnen garanderen. De lokalen 1,2,3 en 7 zullen nieuwe ramen nodig hebben en de plafonds moeten gerepareerd worden. Net als schooljaar 2005-2006 blijft dit een groot aandachtspunt, ook in verband met de beveiliging van de school.

Tevens moeten de sanitaire voorzieningen verbeterd worden.

 

Een ander aandachtspunt is het verankeren van de onderwijsvernieuwingen binnen de school. Extra aandacht daarbij is de instroom van de nieuwe collega’s die het nascholingstraject niet meegemaakt hebben, opdat deze goed begeleid worden.

 

Tevens moet er meer en meer gewerkt worden volgens het Corporate Governance principe, waarbij ieder zijn eigen verantwoordelijkheden neemt en draagt. Werken in een professionele cultuur is daarbij onontbeerlijk. Hier zal de komende jaren veel aandacht aan besteed worden. Daarbij is het opstellen van je eigen POP en portfolio zeer belangrijk, daar dit meer en meer een vereiste zal worden.

 

Het behouden van een rustig en veilig klimaat op school blijft heel belangrijk evenals het op peil houden en verbeteren van de zorgstructuur.

Belangrijke resultaten van het afgelopen jaar.

 

1.     Gedurende het schooljaar zijn er op regelmatige basis boeken aangeschaft voor de schoolbibliotheek, om zodoende het lezen te bevorderen ook bij die kinderen die niet in de gelegenheid zijn om naar de openbare bibliotheek te gaan.

2.     Viering van het 45 jarig jubileum van de school. Met school naar de Movies geweest.

3.     September/oktober 2006 konden de PTA boekjes uitgedeeld worden aan de leerlingen. De 4e jaars leerlingen ontvingen het boekje voor het lopende jaar. De 3e jaars leerlingen ontvingen hun PTA boekje welke voor de twee schooljaren geldt dat zij aan hun examen werken, dus voor schooljaar 2006-2008.

4.     Met vertraging kon in oktober het jaarverslag ingeleverd worden van schooljaar 2005-2006.

5.     De tweede conferentiedag werd georganiseerd op 6 oktober 2006 en werd verzorgd door mw. S. Albertoe en mw. J. Henriquez.

6.     Na een set-back met de terugkomst van onze computers kon in januari toch weer gewerkt worden op alle PC’s, en tegen het einde schooljaar konden er verbeteringen doorgevoerd worden op ICT gebied, welke komend schooljaar verder uitgebouwd zullen worden door onze systeembeheerder en ICT coördinator.

7.     Januari is het nieuwe S.O.P. opgesteld m.b.v. de matrixmethode voor de komende 5 jaar.

8.     De taakstellende gesprekken hebben in december plaatsgevonden en in maart de functioneringsgesprekken. Er zijn ook veel gesprekken tussendoor gevoerd met de diverse leden van het team, die een informeler karakter hadden.

9.     Met het hele team zijn we naar de film Freedom Writers geweest, welke zeer indrukwekkend was.

10. Er zijn twee teamwerkdagen geweest onder leiding van gastsprekers. Een dag werd verzorgd door Soeur Diana en de andere dag werd door SGE verzorgd. Allebei in het kader van het werken in een professionele cultuur en het omgaan met agressie in de klas. De derde teamwerkdag stond in het kader van het aanpassen van de PTA’s voor de periode 2007-2009.

11. Ancilla Domini heeft sinds februari 2007 haar eigen website, dankzij de grote inspanningen van Mw. Dicke. www.rkcs.org/wmadvsbo.

12. Tijdens de verkiezingsperiode zijn er ook verkiezingen gehouden op school, waarbij de leerlingen ook hun pro’s en contra’s naar voren konden brengen in een discussie.

13. Op sportgebied is het meisjes Softball team in combinatie met St. Jozef VSBO voor de dertiende keer kampioen geworden van Curaçao. Bij de interinsulaire kampioenschappen zijn de meisjes ook als beste uit de bus gekomen. Evenals tijdens de First Dutch Caribean kampioenschappen.  

 

14. April 2007 heeft de ISLA 8 bankjes, 2 digitale camera’s, 1 printer,fax,kopieer apparaat en 8 plafondfans gedoneerd aan de school.

 

15. 25 mei 2007 ISLA adopteert Ancilla Domini en zal in de grote vakantie de school renoveren en alle lokalen van airco’s voorzien. Zij zullen tevens zorgdragen voor de extra kosten van elektra die deze airco’s met zich meebrengen.

 Conclusies en aanbevelingen.

 

Door de adoptie van de ISLA wordt de infrastructuur van de school in de vakantie verbeterd, waardoor deze zorg verdwijnt.

 

Voor schooljaar 2007-2008 kunnen leerlingen en leerkrachten werken in een veilige omgeving en kan er geconcentreerd worden op het onderwijs.

 

Heel belangrijk is nu dat na de renovatie de school ook op regelmatige basis onderhouden wordt, zodat we niet terugvallen naar de situatie waarin deze was.

Tevens moeten leerlingen, ouders en personeel zich bewust zijn hiervan en hun medewerking verlenen om zuinig te zijn op wat we hebben.

 

Als school zijn we met een veranderingsproces bezig, wat zijn tijd nodig heeft om zijn vruchten af te werpen. Voor het goede verloop van dit proces moeten alle aktoren hun steentje bijdragen.

 

RK identiteit.

 

Per schooljaar worden er verschillende activiteiten georganiseerd, waarbij de katholieke identiteit en normen en waarden uitgedragen door het geloof benadrukt worden.

 

Helaas door het ontbreken van de leerkracht voor het vak godsdienst, die in de meeste gevallen belast is met het trekken van de verschillende activiteiten op dit gebied, is niet alles volgens wens verlopen, maar wel zo goed mogelijk.

 

Elke maandagochtend wordt de week geopend met de vlaggenceremonie, waarbij elke week een klas de beurt heeft om deze ceremonie voor te gaan in gebed.

Elke dag wordt het 1e lesuur geopend met een gebed.

 

1 september wordt de schoolmis gehouden. Door de groei van de school en de viering van het 45 jarig jubileum is besloten om deze dienst op school zelf te organiseren. Pastoor Raul ging voor bij deze mis.

 

Voor de Kerstviering werd hulp gevraagd bij het Katechetisch Centrum en mw. Signa en mw. Glenda hebben deze viering geleid, waarna de leerlingen bij hun mentoren in de klas een sobere kerstmaaltijd nuttigden.

De verschillende klassen nodigden de vakleerkrachten en het niet onderwijzend personeel uit om bij hun de maaltijd te gebruiken.

 

Pasen werd heel eenvoudig gevierd en mw. Signa heeft ons hier weer bijgestaan.

Bij de diploma-uitreiking werd ook een gebed uitgesproken om de Heer te danken voor zijn steun. Helaas was mw. Inocente zelf verhinderd, maar haar zus nam de honeurs waar.

 

De waarden en normen worden elke dag weer onder de aandacht gebracht door de gesprekken met collega’s en leerlingen.

De ouders worden nog niet voldoende betrokken bij de activiteiten van de school en hier zal het komende schooljaar meer aandacht aan besteed gaan worden. 

 

Voor wat betreft Community work wordt de school regelmatig betrokken bij de activiteiten in het bejaardenhuis te Habaai. Er gaat dan een klas, meestal die van de verzorging, helpen bij de activiteiten die er plaatsvinden.

Als we een koor hebben dan verzorgt deze voor zang tijdens de kerstviering bij de verschillende tehuizen in de omgeving van de school.

 

 

 

KIND en JONGEREN centraal.

 

Verhogen van sociaal culturele en maatschappelijke waarden.

 

Dit thema komt tot uiting tijdens de verschillende projecten van de verschillende vakken, maar met name bij het vak CAV en Mens & Maatschappij.

 

Het nieuwe materiaal Krea Arte, waarbij de leerling zich kan ontwikkelen en zijn eigen cultuur beter leert kennen en die van anderen wordt steeds enthousiast ontvangen bij de leerlingen en daardoor zijn ze op een andere manier bezig en worden ze zich bewust van hun eigen persoonlijkheid en meningen.

Als opdracht moeten de leerlingen regelmatig, buiten schooltijd meestal, naar een museum of gallerie om daar naar de kunstwerken te kijken en dan een verslag met hun eigen mening in te leveren.

 

Tijdens de CAV lessen wordt ook veel aandacht besteed aan het portfolio.

 

Er is dit jaar aandacht besteed aan het Rode Kruis project, waarbij een groep leerlingen met “waardeloos” materiaal een kunstwerk hebben gemaakt voor het Rode Kruis.

 

Er is op school een toneelstuk opgevoerd door de groep Paradox van mw. Anja Steffens getiteld: Den nomber di tata.

 

Tijdens de verkiezingsperiode is er tijdens de M&M lessen veel aandacht besteed aan het onderwerp politiek, daar er veel leerlingen ook voor het eerst hun stem mogen uitbrengen tijdens deze verkiezingen.

 

Op school is ook een verkiezing georganiseerd m.b.v. leerlingen die betrokken zijn bij Hoben Goberna.

 

Daar waar mogelijk wordt zoveel mogelijk deelgenomen aan projecten, ook met andere vakken. Het komend schooljaar zal er weer aandacht besteed worden aan deelname aan verschillende projecten, daar dit toch een belangrijk onderdeel is van de onderwijsvernieuwingen waar de leerlingen op een andere manier leren.

 

 

Veiligheidsbeleid.

 

Voor wat betreft de veiligheid wordt er getracht een zodanig klimaat op school te creëren dat de leerlingen en personeel zich veilig voelen op school. Door de groei van de school moet er wel extra aandacht aan de waarborging van deze veiligheid besteed worden.

 

Dit schooljaar hebben er zich drie incidenten voorgedaan, waarbij schoolbestuur en/of de politie ingeschakeld werd.

Aanleiding van twee incidenten was een vechtpartij tussen twee leerlingen. Het derde incident had te maken met ontevredenheid onder een groep leerlingen met de gang van zaken rond hun lessen.

Alle drie de incidenten zijn naar tevredenheid afgehandeld.

 

Om de herkenbaarheid van de leerlingen van Ancilla Domini te vergroten is per augustus het dragen van een badge ingevoerd. Ook de leerkrachten moeten een badge dragen.

Het bedrijf dat deze badges vervaardigde heeft helaas niet alle badges op tijd geleverd, waardoor een aantal leerlingen geen badge hebben ontvangen.

De badge van de leerlingen heeft een geldigheidsduur van twee (2) schooljaren en moet tijdens de stageperiodes ook gedragen worden. Het maakt deel uit van het uniform van Ancilla Domini.

 

Het ligt in de bedoeling om in de toekomst de toegangspoorten tot de school te voorzien van een electronische beveiliging, zodat er meer controle kan zijn op wie de school binnenkomt en tevens de registratie van de laatkomers automatisch gaat gebeuren.

 

Er is een aantal jaar geleden een rampenplan opgesteld voor de school i.v.m. mogelijke calamiteiten van o.a. de raffinaderij. Daar is toen ook een training bij geweest die verzorgd werd door de brandweer.

Afgesproken werd om dit protocol verder uit te breiden en moest er aan een aantal actiepunten verder gewerkt worden.

 

Aandachtspunten zijn en blijven:

1.     Het updaten van het bestaande rampenplan en zijn protocol

2.     Oefening van dit rampenplan met en zonder begeleiding van de brandweer

3.     Deskundigheidsbevordering t.a.v. de veiligheid. Hierbij ook denkend aan bevoegden in het bezit van een EHBO diploma.

 

Zorgstructuur/leerlingvolgsysteem.

 

De zorgstructuur op Ancilla Domini bestaat uit:

1.     De mentor, draagt zorg voor zijn/haar klas en signaleert als er problemen zijn. Is voor de leerling eerste contactpersoon. De mentor bespreekt tijdens leerlingbespreking met mentoren en IB’er de leerling en via IB’er vindt aanmelding plaats bij SMW.

2.     De interne begeleider, deze heeft op regelmatige basis contact met de externe begeleider

3.     De remedial teacher, als de te lopen procedure gevolgd is dan volgt behandeling bij de RT’er.

4.     De decaan, begeleidt de leerlingen bij hun keuze van vervolgopleiding en beroepskeuze.

5.     De schoolmaatschappelijk werkster, zij werkt nauw samen met de interne begeleider en draagt zorg voor de externe zorgverlening indien nodig/gewenst.

 

Schematisch ziet de zorgstructuur er als volgt uit:

 

DIRECTIE

 

Text Box: DIRECTIE
 
                                               

Interne Begeleider

 

Remedial Teacher

 

SMW

Mentor/

Leerlingbegeleider

 

Ouders

Vakleerkracht

 

 

 

 

 

Bij de leerlingbegeleiding wordt er gewerkt volgens een stappenplan, waarbij de leerling en het probleem geanalyseerd wordt en naar mogelijke oplossingen gezocht wordt, waarna een behandelingsplan opgesteld wordt door de IB’er.

 

 

Leerlingvolgsysteem.

 

Oktober 2006 zijn de computers gekomen voor het leerlingvolgsysteem. Ook in deze maand is de workshop gegeven door dhr. H. Hoeve over het LVS systeem en puntboek hoe we daarmee moeten werken.

De PTA’s zijn digitaal geleverd, zodat deze gegevens verwerkt konden worden alvorens het programma op de server te installeren.

 

De bekabeling is gerealiseerd tussen de hotelkamer en kantoor, waar de server gestationeerd is.

Sinds maart 2007 is dhr. Losiabaar als systeembeheerder werkzaam op Ancilla Domini en hij heeft het netwerk gebruiksklaar gemaakt.

Eind mei zou het ICT team het LVS systeem komen installeren, maar dit is niet meer gebeurd voor de grote vakantie.

 

Er is voorals nog gewerkt met het eigen puntenregistratiesysteem en de leerlinggegevens zijn handmatig door de mentoren bijgehouden, zodat er toch een follow-up is voor wat betreft de leerlingen.

 

Ook in het nieuwe schooljaar zal het noodzakelijk zijn om deze manier van werken te handhaven naast het LVS systeem om zodoende de kinderziektes die gepaard kunnen gaan bij het omschakelen op te vangen.

 

 

HOOGSTE KWALITEIT.

 

Doorstroomgegevens.

 

 

 

 

 

Doorstroomgegevens van klas 3 naar klas 4.

 

 

 

klas

Leer-weg

Aantal leerlingen

Over naar klas 4

Doubleren

 

Weggebleven

Percentage overgang

Percentage doubleren

3A1

PBL

21

13

7

1 (5%)

62 %

33 %

3A2

PKL

26

14

11

1 (4%)

54 %

42 %

3V1

PBL

20

14

5

1 (5%)

70 %

25 %

3V2

PBL

22

15

6

1 (5%)

68 %

27 %

3V3

PKL

21

18

3

 

86 %

14 %

3V4

TKL

26

16

10

 

62 %

38 %

3V5

TKL

30

23

5

2 (6%)

77 %

17 %

        1`

Gemiddelde cijfers per vakgebied per klas.

 

 

 

 

Gemiddelde SE cijfers per vakgebied per klas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Examenresultaten

 

De examenresultaten in de grafieken zijn per sector en per leerweg in percentages weergegeven.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderstaande tabel geeft de resultaten per klas weer.

 

klas

leerweg

opgegaan

Geslaagd na 1e tijdvak

Afgewezen na 1e tijdvak 

Percentage na 1e tijdvak geslaagd

her

Afgewezen

1e + 2e tijdvak (%) 

Percentage geslaagd

1e + 2e tijdvak

4A1

PBL/PKL

24

13

7

54 %

4

9      (37)

63 %

4A2

PBL

20

11

7

55 %

2

9      (45)

55 %

4A3

PKL

25

9

8

36 %

8

13    (52)

48 %

4V1

PBL

17

13

3

76 %

1

3      (18)

82 %

4V2

PBL

26

21

1

81 %

4

4      (15)

85 %

4V3

PBL/PKL

26

24

0

92 %

2

1      (4)

96 %

4V4

TKL

29

18

6

62 %

5

9      (31)

69 %

 

Nieuwe methoden en leermiddelen

 

Bij de invoering van het VSBO zijn er nieuwe boeken de school binnengekomen. Helaas is voor sommige vakken, bijvoorbeeld biologie, de bestelling nooit compleet geleverd.

Besloten is om voor het schooljaar 2006-2007 alle boeken te inventariseren en daar waar nodig deze via het boekenfonds aan te schaffen.

 

Schooljaar 2006-2007 is het leerlingenaantal van de school toegenomen, waardoor extra boeken aangeschaft dienen te worden.

 

Na de offertes bekeken te hebben, is besloten met Niesten samen te werken voor deze bestelling.

Helaas is er vertraging opgetreden bij het tekenen en verwerken van deze bestelbon, waardoor de bestelling te laat geplaatst werd en de boeken niet op tijd geleverd konden worden.

 

Er zijn boeken besteld voor de volgende vakken:

Nederland BV taal, aanvulling

Engels Interface Yellow label.

Voor de sector Economie stappen we over op de methode Basic Bussiness, welke meer vakgericht te werk gaat.

Wiskunde Netwerk

Biologie Biologie voor jou aanvullen en 3 VMBO deel 2 B en KGT beiden nieuw besteld.

Administratie & Commercie moeten jaarlijks de werkboeken en de bijlagen besteld worden en door de groei van de sector moesten extra bronnenboeken besteld worden.

Verzorging katernen bijbestellen.

Papiaments Mosaiko 3 extra boeken ontvangen ivm toename leerlingen aantal.

 

Met deze bestelling was een bedrag van ongeveer 140.000 gulden gemoeid.

 

Door de vertraging kon bij het vak Engels niet met de nieuwe methode begonnen worden. Besloten is om schooljaar 2007-2008 met deze methode te starten in klas 3.

 

Ook wat betreft de leermiddelen werd vertraging ondervonden bij het goedkeuren van de bestelbonnen, waardoor ook hier vertragingen waren bij de levering van de goederen.

 

De docentenagenda’s en klassenboeken werden in maart besteld. De docentenagenda’s werden op tijd geleverd. De klassenboeken echter werden wel geleverd, maar het waren de verkeerde.

Met spoed moesten in augustus andere klassenboeken besteld worden. Deze werden 2e week oktober geleverd.

 

Door de vertragingen moesten ook dubbele bestellingen geplaatst worden, waardoor er extra kostenposten waren en duurder dan de bij de collectieve inkopen geplaatste bestellingen.

 

Om elk lokaal van kantoorartikelen te voorzien, waren ook deze extra besteld, maar ook niet op tijd geleverd. Ook hier extra onvoorziene kosten.

 

Al deze extra kosten op de begroting van schooljaar 2006-2007 zullen een voordeel opleveren op de begroting schooljaar 2007-2008.

 

Het ICT-gebruik.

 

Schooljaar 2006-2007 begon met een set back voor wat betreft het computergebruik op school.

Tijdens de vakantie waren alle computers uit veiligheidsoverwegingen voor opslag naar het RKCS gebracht, met de afspraak dat ze op tijd weer geinstalleerd zouden zijn, voordat school zou beginnen.

Helaas is dit niet gelukt. De eerste week van september kwamen de computers terug op school en deze werden niet in goede staat geretourneerd.

Tijdens het transport terug naar school is schade opgelopen aan verschillende computers. Er is er zelfs een van de auto afgevallen.

 

Er waren veel problemen bij de herinstallatie van de computers van Administratie & Commercie. De server moest verschillende keren terug naar systeembeheer en uiteindelijk moest LINK opnieuw geinstalleerd worden. Hiervoor is dhr. Medina vanuit St. Maarten overgekomen, zodat uiteindelijk eind januari pas weer met de computers gewerkt kon worden.

 

Het computerlab werd eerder gebruiksklaar, eind november, maar er bleven problemen met het netwerk.

De beamer tegen het plafond geplaatst, zodat deze ten alle tijden gebruiks- klaar is.

 

Door de problemen met het computerlab, bestonden de informaticalessen in het eerste trimester alleen uit theorie.

 

De ICT coordinator heeft eerst bovengenoemde problemen op moeten lossen, voordat er gewerkt kon worden aan het beleid ten aanzien van integratie ICT in alle vakken. We hopen dat het volgend schooljaar weer op te pakken.

 

Sinds maart is dhr. Losiabaar werkzaam als systeembeheerder op Ancilla Domini en hij heeft zijn plannen uiteen gezet wat hij op dit gebied wil bereiken. Het is zeer prettig dat er direct oplossingen zijn voor de problemen die zich op ICT gebied voordoen en dat je direct door kunt werken.

 

De volgende vooruitgangen zijn inmiddels geboekt.

 

De geleverde computers ten behoeve van het leerlingvolgsysteem zijn draaiend gemaakt in netwerk.

Het internet functioneert sinds mei weer.

Ook de computer van de secretaresse is aangesloten op het netwerk.

Er is wirelessverbinding mogelijk via de laptop.

 

Het nieuwe schooljaar zal verder gewerkt worden aan de verbeteringen op ICT gebied, zowel qua infrastruktuur als beleid.

 

 

Materiele zaken en inventaris.

 

Deze is vergeleken met schooljaar 2005-2006 status quo. Vanwege de diefstal van de koperen leidingen van alle airco’s en waterleidingen moesten deze eerst gerepareerd worden.

 

Mede hierdoor waren de financiën niet toereikend om de ramen van de lokalen 1, 2, 3 en 7 te vernieuwen.

Er waren afspraken gemaakt om de plafonds te repareren in genoemde lokalen, maar degene die deze opdracht moest uitvoeren, heeft zich niet aan de afspraak gehouden omtrent datum van reparatie, waardoor dit uiteindelijk pas begin juni, als de leerlingen op stage zouden zijn, zou gebeuren.

 

Tegen die tijd werd bekend dat de ISLA de school zou adopteren en in de grote vakantie aan de renovatie zou beginnen, is de afspraak om de plafonds te repareren afgezegd.

 

Lokaal 7 heeft dit afgelopen schooljaar nieuwe tafels en stoelen gekregen.

 

De koffiekamer is voorzien van nieuwe stoelen.

 

Sportactiviteiten.

 

Zoals elk schooljaar heeft Ancilla Domini ook dit jaar weer meegedaan met de sportwedstrijden georganiseerd door Sedreko.

 

Wederom hebben de meisjes goed gepresteerd.

 

Het meisjes softball team bestond uit spelers van Ancilla Domini en St. Jozef VSBO.

Dit team is voor de dertiende keer Curaçaos Kampioen geworden en werd uitgezonden naar Aruba voor het Antilliaans Kampioenschap tussen de verschillende eilanden.

 

Onze meisjes zijn daar ook kampioen geworden, een geweldige prestatie.

 

Het softball team heeft ook nog uitstekend gepresteerd tijdens de First Dutch Caribean wedstrijden en zijn ook daar kampioen geworden.

 

Het meisjes volleyball team wist tijdens de schoolwedstrijden de derde plaats te behalen.

 

Extra aandacht minstbedeelden.

 

Ancilla Domini School huisvest 332 leerlingen met elk hun bagage.

 

Precieze cijfers van het aantal leerlingen die financiële problemen hadden, of het aantal dat sociaal emotionele problemen had of het aantal dat een cognitieve achterstand had, hebben we niet. Geconstateerd kan worden dat het aantal leerlingen met problemen groeit en dat er structurele hulp geboden moet worden aan deze groepen leerlingen.

 

Door tussenkomst van verschillende instanties zijn schooljaar 2006-2007 leerlingen, van met name klas 4, geholpen om te voldoen aan de financiële verplichtingen van het schooljaar.

 

Wij proberen zoveel mogelijk leerlingen te helpen door hun problematiek tijdens de leerlingbesprekingen te behandelen. Aan de hand van  een stappenplan wordt de leerling besproken en wordt er gekeken welke hulp school zelf kan bieden of welke externe hulp ingeschakeld moet worden. Er wordt een handelingsplan opgesteld en om de leerling zoveel mogelijk te begeleiden.

 

Doorverwijzing naar de schoolmaatschappelijk werker gebeurt door de interne begeleider. (zie ook zorgstruktuur)

Doorverwijzing naar de remedial teacher gebeurt aan de hand van een aanvraagformulier, welk ingevuld moet worden door de mentor en via de interne begeleider bij de remedial teacher terecht komt.

 

Zoals verwacht heeft de groei van de school zich doorgezet. Van 212 leerlingen in 2003-2004 naar 332  dit schooljaar. Deze groei zal zich de komende jaren nog wel doorzetten.

Het aantal uren beschikbaar om effectieve hulp te verlenen is niet meegegroeid, waardoor de leerkrachten die taakuren hebben voor het vervullen van de functie interne begeleider en remedial teacher nu meer kinderen moeten begeleiden in minder tijd. 

 

Willen we in de toekomst de leerlingen goed kunnen begeleiden dan zal er extra geïnvesteerd moeten worden, zodat er een nog beter functionerend zorgteam op school aanwezig kan zijn.

 

Ook zullen er meer uren per school voor de begeleiding door school maatschappelijk werk beschikbaar moeten komen.

 

Personeel als doelgroep

 

Competentieontwikkeling

 

Net als voorgaande jaren is er veel aandacht besteed aan het voorlichten van alle collega’s op school omtrent het belang van het hebben van een portfolio en een persoonlijk ontwikkelingsplan.

 

Er zijn teamwerkdagen georganiseerd om jezelf beter te leren kennen en de omgang met de leerlingen te verbeteren.

 

De tweede schoolconferentie werd gehouden op 6 oktober te Floris Suite Hotel en de gastsprekers waren mw. Sheila Alberto en mw. Jean Henriquez.

Het onderwerp was “Living Values”. Er werd gewerkt in subgroepen en gesproken over Waarden en Normen en je eigen persoonlijkheid.

 

In december startte het RKCS met de cursus Potentiele Schoolleider, waaraan 3 personen van Ancilla Domini meededen. Twee daarvan hebben de cursus met succes afgerond en de derde persoon heeft helaas vroegtijdig moeten stoppen.

 

Ook werd vanuit het schoolbestuur de mogelijkheid geboden om je op te geven voor de cursus Frontpage en Powerpoint plus.

Aan de cursus frontpage hebben 7 personen deelgenomen en 7 hebben hem ook afgerond. Er is m.n. door mw. Dicke heel hard gewerkt aan het ontwerpen van de web-site voor de school wat de achterliggende gedachte was van deze cursus. Dit werd in de vorm van een wedstrijd gedaan en Ancilla kon de eerste prijs in de wacht slepen.

 

Aan de cursus powerpoint plus hebben 2 personen deelgenomen en allebei hebben ze deze met succes afgerond.

 

Er zijn twee teamwerkdagen georganiseerd.

De eerste was onder leiding van Soeur Diana en de tweede onder leiding van SGE in de persoon van mw. Edseline Kirindongo.

Beiden hadden het thema omgaan met de jeugd en hoe om te gaan met agressie.

Het hele team, onderwijzend & niet onderwijzend personeel, volgde beide workshops en dit was een groot succes.

 

Na de examens is er nog een dag besteed aan het aanpassen van de PTA’s voor het nieuwe schooljaar.

 

 

 

Absentie personeel

 

Het aantal werkdagen voor onderwijzend personeel bedroeg 224 dagen en voor niet –onderwijzend personeel bedroeg 232.

 

Als je het gemiddelde neemt voor absentie en te laat, dan ziet dit er als volgt uit:

 

Personeel

Te laat

Verzuim

Hoogst % te laat

Laagst % te laat

Hoogst % absent

Laagst % absent

Niet onderwijzend (4)

1.7%

7.2%

1.7%

1.7%

16.8%

0.9%

Onderwijzend (23)

1.5%

7.0%

12.5%

0.4%

26.3%

0.4%

 

De meeste absentie was vanwege ziekte en daarvan zijn doktersbrieven ontvangen.

 Personeelsmutaties en bezettingsgraad

 

Schooljaar 2006-2007 begon met een tekort aan leerkrachten voor de vakken godsdienst, mens & maatschappij en papiaments. Per november zou er een vacature komen voor het vak verzorging.

 

Voor mens & maatschappij  en papiaments was dit voor eind september opgelost.

Godsdienst is helaas niet opgevuld, waardoor de leerlingen het hele schooljaar deze lessen hebben moeten missen.

 

In januari kon de vacature voor het vak verzorging opgevuld worden. De maand december werd opgevangen door de collega’s van verzorging die de klassen lesgaven in hun taakuren.

 

Ook langdurige ziekte werd op deze manier zoveel mogelijk opgevangen.

 

Beoordeling en functioneren

 

Met vertraging konden in december de taakstellende gesprekken gehouden worden, waarna in maart 2007 de functioneringsgesprekken plaatsvonden.

 

Het is niet gelukt om alle gesprekken op de afgesproken data te houden, maar het verzoek van het schoolbestuur om in ieder geval met diegene die op contractbasis werkten af te handelen is gelukt.

Personeelsbeleid binnen de school.

Net als het vorige schooljaar moet rekening gehouden worden met de toekomst, waar meer verzelfstandiging en verantwoordelijkheden vanuit het schoolbestuur naar de scholen gedelegeerd zullen worden. Als team moeten wij daar op voorbereid zijn/worden.

 

Een ieder binnen de school zal zich bewust moeten zijn van zijn/haar eigen verantwoordelijkheden ten aanzien van zijn/haar taken binnen de school, zodat de school goed kan functioneren.

Een uitkomst was het ontvangen van het boekje functieomschrijvingen VSBO opgesteld door Deloitte. Dit boekje werd gelijk gebruikt bij het voeren van de taakstellende gesprekken.

 

Een goede professionele houding is zeer belangrijk. Hier is wederom veel aandacht aan besteed tijdens de vergaderingen op school. Het is van belang voor de samenwerking binnen het team dat we kritisch durven zijn tegenover elkaar en elkaar durven aanspreken op ons handelen.

Dit is een proces welke tijd nodig heeft om een deel van onszelf te worden.

 

NA staatsregeling

 

Helaas moeten we wederom constateren dat het niet gelukt is om dit schooljaar een oudercommissie te vormen voor de school.

Dit zal schooljaar 2007-2008 extra aandacht krijgen, daar het in het belang van de school is om deze commissie op te richten.

 

Corporate Governance

 

Financien

De begroting toegekend door het schoolbestuur was minder dan wat er door de schoolleider uitgerekend was. (berekend: 250.118,50, toegekend: 161.218,00)

 

De grootste kostenpost wordt in beslag genomen door onze kopieermachine. Door het te laat leveren van de bestelde boeken moesten er veel kopieen gemaakt worden.

Per jaar moeten twee onderdelen vervangen worden. Elk van deze “Fuser Modules” kost tussen de Nafl 900,00 en Nafl 1300,00 per stuk. Afhankelijk van het aantal gedraaide kopieen moeten deze onderdelen dus 2 a 3 keer vervangen worden.

Kosten hiermee samenhangend: 2 x 900 = 1800,00 en 2 x 1300 = 2600,00 gulden voor een totaal van minimaal Nafl 4400,00 aan deze onderdelen.

Daarnaast moet ook de toner vervangen worden. Kosten hieraan verbonden zijn per doos  Nafl 525,00 gulden. Per schooljaar hebben we ongeveer 3 dozen nodig. In elke doos zitten 2 vullingen van de toner.

Voor toner zijn we dus Nafl 1575,00 gulden kwijt.

Het papier kost 6,75 per pakje. Dat is per doos 33,75 gulden. Er zijn per trimester 100 pakken papier gebruikt. Hier zit inbegrepen het papier wat gebruikt wordt om te printen. Dit komt neer op 300 pakken papier is 10.000 gulden.

 

Doordat de leermiddelen niet op tijd binnen waren, was ook daar een extra kostenpost, welke ook geleid hebben tot extra kopieen.

Door het stelen van de koperen leidingen van alle airco’s en waterleidingen drukte dit ook extra op de begroting.

 

Bij de bijeenkomst in december waarbij alle scholen een financieel overzicht kregen van de gemaakte kosten tot dan toe, stond Ancilla Domini 30.000 gulden in het rood.

 

 

 

Door heel zuinig om te gaan met de bestellingen de rest van het schooljaar, kon het schooljaar afgesloten worden met een tekort van Nafl 534,00 gulden.

 

Doordat de school gegroeid is, zijn de kosten voor wat betreft electra en water gestegen. Daar zal in de toekomst rekening mee gehouden moeten worden.

 

 

Overlegstructuur

 

Aan het begin van het schooljaar worden er informatieavonden georganiseerd voor de ouders van klas 3 en klas 4, daar de groep groot geworden is en de informatie voor de klassen verschilt is overgegaan op deze splitsing.

 

Teamvergaderingen, ouderavonden en rapportbesprekingen worden maandelijks resp. per trimester georganiseerd. De teamvergaderingen zijn aangepast en worden meer een werkoverleg, waarbij iedereen actief deelneemt.

 

Voorheen werd er een info avond gehouden in verband met het kiezen van de vervolgopleiding en de studiefinanciering. Deze informatie wordt nu overdag georganiseerd voor de leerlingen. De dekaan helpt de leerlingen daarna bij het verkrijgen en invullen van de benodigde papieren.

 

De taakstellende en functioneringsgesprekken zijn tevens goede momenten gebleken om met elke collega afzonderlijk van gedachte te wisselen en waaruit waardevolle tips komen ten aanzien van verbetering van de schoolcultuur.

 

Twee maal per jaar vinden er gesprekken plaats met de verschillende vakgroepen en de directie. De data van deze gesprekken zijn opgenomen in de jaarplanning.

 

Dit schooljaar hebben lesbezoeken plaatsgevonden. Ze hadden een algemeen karakter voor de directie om een beter inzicht te krijgen in de verschillende vakken en om stand van zaken omtrent invoering van de nieuwe manier van lesgeven op te nemen. Verder is bij het inplannen van de lesbezoeken enigzins rekening gehouden met mogelijke problematiek tussen leerkracht en een specifieke klas.

 

Voor komend schooljaar wordt er gestreefd naar optimalisering van de hele overlegstructuur en in het bijzonder de lesbezoeken en gespreksronden met alle teamleden.