Internebegeleider

Home Omhoog

 

Mw. Nepomuceno
Spreek uur : maandag en dinsdag van 7:30-11:00uur

bulletDe interne begeleider (IB’er) is lid van de staf en woont de stafvergadering bij.
bulletOrganiseert en coördineert de leerlingbesprekingen volgens planning
bulletOndersteunt mentoren en studiebegeleiders in de begeleiding van de leerlingen
bulletOndersteunt de verankering van de onderwijsvernieuwingen
bulletWerkt samen met de RTer
bulletInventariseert en houdt bij welke leerlingen extra begeleiding krijgen cq nodig hebben
bulletHelpt bij het opstellen van handelingsplannen
bulletOverlegt op regelmatige basis met de mentoren over de uitvoering van de opgestelde handelingsplannen
bulletOnderhoudt contacten met hulpverlenende instanties
bulletDoet tijdens de schoolvergadering verslag over de gang van zaken
bulletTest samen met de RTer nieuwkomers door hun de schoolvragenlijst te laten invullen, waardoor inzicht verkregen wordt in de houding van de leerling t.o.v. de school
bulletDraagt zorg voor het vertrouwelijke karakter van de leerlinggegevens en dat deze als zodanig behandeld worden. Gegevens van de leerlingen worden NOOIT zonder toestemming van leerlingen en/of ouders aan derden gegeven
bulletDraagt zorg voor het vastleggen van de gemaakte afspraken
bulletBij regelmatig verzuim of ziekte van een leerling treedt de IBer in overleg met de mentor om samen een oplossing te vinden
bulletWoont bijeenkomsten bij met andere IBers

WERKWIJZE  

bulletDe leerlingbegeleidingsgroep (mentoren, IBer, RTer, Decaan) vergaderen volgens vastgelegde planning om de week op de dinsdagmiddag van 13:30 tot 14:45 uur.
bulletHet aanmelden van de leerlingen met problemen geschiedt via de mentor
bulletHet signaleren van problemen is in eerste instantie een taak van de mentor; de mentor blijft de eerste lijn in de begeleiding
bulletOuders kunnen als zij zich zorgen maken om hun kind zelf contact opnemen met de studie- of interne begeleider
bulletTijdens de leerlingbespreking wordt door de groep samen een handelingsplan opgesteld. Dit wordt schriftelijk vastgelegd.
bulletDe IBer overlegt op regelmatige basis met de mentoren over de uitvoering van het handelingsplan
bulletDe leerlingen van de school zijn op de hoogte wie de leerlingbegeleiders zijn
bulletOuders worden zoveel mogelijk bij de begeleiding betrokken.